Naše služby

Inžinierska činnosť v rámci projektovej prípravy stavieb

 • Zabezpečenie vypracovania, resp. prevzatie a kontrola projektovej dokumentácie.
 • Prerokovanie dokumentácie u príslušných orgánov štátnej a verejnej správy.
 • Zabezpečenie stanovísk a vyjadrení dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy.
 • Zabezpečenie vydania územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
 • Súčinnosť pri príprave tendrov na jednotlivé subdodávky.
 • Súčinnosť pri tvorbe komplexného dodávateľského riešenia – výberové konania, zmluvné podmienky.
 • Príprava a kontrola rozpočtov.
Projektová príprava stavieb

Realizácia výstavby

Inžinierska činnosť v rámci realizácie výstavby

 • Zastupovanie investora vo vzťahu k dodávateľom na základe mandátnej zmluvy.
 • Technický dozor investora – kontrola kvality a koordinácia dodávok a realizácie vo finančnej, časovej a vecnej rovine.
 • Zabezpečenie kolaudácie a prípadných povolení prevádzky.
 • Súčinnosť pri zabezpečení subdodávateľov stavebných častí a technológie.
 • Riadenie stavby a koordinácia jednotlivých fáz výstavby.
 • Dodávateľské zabezpečenie stavieb a technologických celkov.
 • Účasť na individuálnych, predkomplexných a komplexných skúškach.

Koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v rámci projektovej prípravy stavieb

 • Súčinnosť pri vypracovaní Plánu BOZP na stavenisku.
 • Ohlásenie začatia stavebných prác na stavenisku príslušnému krajskému inšpektorátu práce.
 • Poskytnutie odbornej pomoci pri vypracovávaní zmluvy so zhotoviteľom prác v oblasti BOZP.
BOZP v rámci projektovej prípravy stavieb

BOZP počas realizácie výstavby

Koordinácia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku počas realizácie výstavby

 • Koordinácia spolupráce zhotoviteľov z hľadiska BOZP so zreteľom na povahu stavby.
 • Dohľad na dodržiavanie požiadaviek na BOZP, upozorňovanie na nedostatky.
 • Kontrola zabezpečenia obvodu staveniska, vstupy a vjazdy na stavenisko.
 • Sledovanie dodržiavania Plánu BOZP zhotoviteľmi, kontrola plnenia prijatých nápravných opatrení.